Dit is het algemeen wedstrijdreglement voor Gedma.be (hierna: Gedma).
Indien er voor een Gedma wedstrijd (hierna: de wedstrijd) een bijzonder wedstrijdreglement is, geldt dit algemene reglement in aanvulling op het bijzonder reglement. In geval van tegenstrijdigheid tussen dit reglement en het bijzonder wedstrijdreglement heeft het bijzonder reglement voorrang.

1. Inleiding en algemeen

Dit wedstrijdreglement bepaalt de algemene regels met betrekking tot de deelnemingsvoorwaarden voor alle wedstrijden die Gedma organiseert via haar website, andere online kanalen (zoals YouTube, Linkedin, Facebook, Twitter) of op een andere wijze.
Als er bij een wedstrijd specifieke voorwaarden van toepassing zijn, dan wordt er bijkomend een bijzonder wedstrijdreglement opgemaakt voor die wedstrijd. De bepalingen van een bijzonder wedstrijdreglement hebben voorrang op andersluidende bepalingen van dit algemene wedstrijdreglement.

1.1. De wedstrijd is georganiseerd en opgezet door Gedma  in het kader van een marketingoperatie, die tot doel heeft de pagina Gedma te promoten op Facebook®. De wedstrijd zal te vinden zijn op de Facebookpagina van Gedma die te bereiken is op het volgende adres https://www.facebook.com/Gedma-383779848697295/ en dit gedurende de hele periode van de wedstrijd. De Deelnemer erkent op de hoogte te zijn gesteld van het privacybeleid van Facebook® die men direct kan bezichtigen op de website van Facebook®. De kantoren van Facebook® bevinden zich te: 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304., USA.

1.2. Deze promotie is geenszins gesponsord of geaffilieerd met Facebook, Twitter of andere sociale netwerken. U deelt uw informatie met Gedma en haar partners.

1.3. De website waarop de wedstrijd staat (hierna: de website) kan gevonden worden op het volgende adres: [https://gedma.be].

1.4. De wedstrijd wordt uitgevoerd volgens deze regels.

1.5. Alle deelnemers gaan akkoord met deze regels.

1.6. Zij geven hun akkoord door deel te nemen aan de wedstrijd.

2. Deelnemers

2.1. Opdat de deelname door de organisator zou bevestigd worden, moeten er drie stappen gezet worden. De deelnemer moet nadrukkelijk :

1a) Zich verbinden op de pagina van de Facebook® website die bereikbaar is op het volgende adres gedurende de hele periode van de wedstrijd: https://www.facebook.com/Gedma-383779848697295/

Klikken op de knop “LIKE” van deze Facebook® pagina.

1b) Het deelnameformulier dat men vindt op de volgende websitepagina: https://www.facebook.com/Gedma-383779848697295/  compleet en correct invullen.

2c) De wedstrijd delen met zijn/haar Facebook-vrienden

Enkel deze manier van handelen zal aanvaard worden.

2.2. Alleen volwassen mensen uit Nederland of België mogen deelnemen aan deze wedstrijd. Mensen van buiten het genoemde land mogen dat niet. Dit spel staat dus open voor elke fysieke volwassen persoon, die in Nederland of België woont en die een Internetverbinding en een Facebookaccount (http://www.facebook.com) heeft, en die de deelnamevoorwaarden conform de wet op de informatica en vrijheid heeft aanvaard.

2.3. Per ingevuld deelnameformulier mag maar één persoon deelnemen.

2.4. Iedere fysieke persoon mag maar éénmaal aan de wedstrijd deelnemen.

2.5. Medewerkers/leden van Gedma en hun familieleden zijn uitgesloten van deelname.

2.6. Door deel te nemen aan deze wedstrijd, aanvaardt de deelnemer eveneens om de Nieuwsbrief van Gedma te ontvangen.

2.7. De naam van de winnaar zal 28 dagen na het sluiten van de wedstrijd bekend worden gemaakt. De winnaar ontvangt dan zijn/haar prijs via de post of e-mail.

2.8. Het deelnemen aan de wedstrijd houdt in dat men helemaal akkoord gaat met het huidige reglement en met de eventuele wijzingen van het laatste ogenblik.

2.9 Elke onjuiste of onvolledige deelname zal worden afgewezen, zonder dat de verantwoordelijkheid van de Organisator in het gedrang komt. Elke valse verklaring van een Deelnemer brengt de uitsluiting van de wedstrijd met zich mee, zonder dat de verantwoordelijkheid van de Organisator in het gedrang komt.

De Organisatoren behouden zich zo het recht voor om zonder voorbehoud en à posteriori te wijzigen, elke deelnemer die een van deze voorwaarden van het voorliggende reglement niet zou naleven, niet te valideren en van de wedstrijd uit te sluiten.

3. Deelname en data van de wedstrijd

3.1. Alle besluiten aangaande de wedstrijd zijn definitief en bindend. Het nemen van dergelijke besluiten is voorbehouden aan enkel Gedma.

3.2. De data van het einde van de wedstrijd zullen worden meegedeeld op de website en/of op de Gedma Facebook pagina.

4. Nominatieve en persoonlijke gegevens

4.1. De spelers geven door het feit van hun deelname de toelating, opdat de Organisatoren vrijelijk gebruik mogen maken voor publicitaire of promotionele doeleinden met welk middel dan ook, van alle op Facebook medegedeelde nominatieve inlichtingen, voor hun eigen rekening en via alle media.

4.2. Ze geven de Organisatoren dan ook de toelating om ze eveneens op hun Facebook account te contacteren namelijk via de pagina van Gedma.

4.3. De Winnaars geven, door het feit dat ze hun prijs aanvaarden, vooraf de toelating aan de Organisatoren om gebruik te maken, onder welke vorm dan ook en bij het hele publiek, en dit voor commerciële doeleinden, voor reclame of public relations, voor de pers, voor redactionele of publiciteitsartikels in alle genres, van alle interne en externe activiteiten en van hun geschreven of mondelinge verklaringen die verband houden met deze prijs. Ze geven eveneens de toelating om op gelijk welke wijze hiervan gebruik te maken, hetzij via reproductie, duplicatie, transmissie, ontvangst of codering, met inbegrip van digitalisering.

De persoonlijke gegevens die u betreffen, zijn verplicht en noodzakelijk om uw deelname aan het spel te behandelen. Ze zijn bestemd voor de Organisatoren, of voor onderaannemers en /of providers ten behoeve van het management.

4.4. De Organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het gebruik van de aangeleverde persoonsgegevens waarover Facebook® , als ondersteuning voor de wedstrijd, zal beschikken.

Iedere Deelnemer beschikt, in overeenstemming met de Wet op de Informatie en de Vrijheid van 6 januari 1978, gewijzigd door de Wet van 6 augustus 2004, over het recht op toegang tot, op correctie of schrapping van de gegevens hem betreffende en over een recht op verzet, waarvan men gebruik kan maken door te schrijven naar contact@gedma.be

4.5. De door de deelnemer aangeleverde inlichtingen zijn bestemd ten gebruike van Gedma in het kader van de toegankelijkheid conform de algemene verkoopsvoorwaarden en in het kader van het beheer van het huidige spel.

5. Prijzen

5.1. De aangeboden prijzen en verdere details worden op de website en/of de Gedma Facebook pagina vermeld voordat of vlak voor de wedstrijd daadwerkelijk plaatsvindt.

5.2. Deelnemen aan de wedstrijd is gratis en zonder aankoopverplichting.

5.3. De wedstrijd stopt direct als de voorraad op is of de aangegeven uiterste deelname datum is bereikt. Na dit moment zullen geen verdere inzendingen meer geaccepteerd worden.

5.4. Winnaars worden willekeurig gekozen. De winnaars worden geselecteerd door Gedma.

5.5. Het is niet mogelijk om de prijs te ruilen voor andere materialen, producten, geld of een andere vervangende prijs.

5.6. De aangeboden prijzen kunnen niet betwist worden betreffende hun aard noch betreffende de tegenwaarde hoe dan ook.

5.7. De wedstrijdorganisatoren behouden zich het recht voor om de schenking zonder voorafgaande kennis te wijzigen. Als dat het geval zou zijn, zal de waarde van het de prijs gelijkwaardig of hoger zijn dat van het product dat wordt vervangen. De tegenwaarde waarde van de geschenken kan niet in geld worden weergegeven.

5.8. Betreffende de modaliteiten van opeising en gebruik. Zoals voorzien in artikel 6, zal de Winnaar zich rechtstreeks in verbinding moeten stellen met de betreffende schenker van de prijs.

5.9. Beelden zijn niet contractueel. De afbeeldingen en andere media gebruikt op https://www.facebook.com/Gedma-383779848697295/, de website en alle andere (social media) kanalen van Gedma op een andere wijze zijn alleen voor voorstellingsredenen en het gratis product of dienst kan verschillen van dat wat is getoond. U stemt in dat welke afhankelijkheid of verwachting dan ook op het materiaal dat de website bevat op eigen risico is. We kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor enige fouten dan ook gemaakt in onze publicaties.

6. Modaliteiten van toewijzing van de prijzen

6.1. Geen enkele klacht betreffende de resultaten zal kunnen worden weerhouden.

6.2. Slechts één enkele schenking per fysieke persoon. De lijst van de Winnaars (voornaam en familienaam) zal gepubliceerd worden op de website.

6.3. De Winnaars zullen dan uitgenodigd worden om hun juiste gegevens kenbaar te maken: naam, voornaam, geboortedatum, adres, stad, postcode, land, telefoonnummer en e-mail adres, en dit aan contact@gedma.be

6.4. Indien de geleverde inlichtingen van de Deelnemer onvolledig zijn en niet toelaten dat we hem op de hoogte brengen van zijn prijs, zal hij de hoedanigheid van winnaar verliezen en geen enkele klacht kunnen neerleggen.

6.5. De Organisatoren kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden in het geval van technische storingen wat betreft deze elektronische kennisgeving van de prijs. Zonder mededeling van deze inlichtingen vanwege de Winnaar binnen de 14 dagen, zal hij zijn hoedanigheid als Winnaar verliezen.

7. Beperking van aansprakelijkheid

7.1. Gedma is niet verantwoordelijk voor schade ontstaan door het feit dat de website niet naar behoren functioneert, daarbij horen computer virussen, hacken, bugs, fraude, niet toegestane interventie, actie van een concurrent, technische problemen en andere zaken buiten de invloedssfeer van Gedma die de administratie, de veiligheid, de billijkheid, de integriteit, of de gedragingen van Gedma schaadt en aantast.

7.2. Gedma behoudt zich het recht voor om personen van deelname uit te sluiten als zij frauderen of anderszins oneerlijk aan de wedstrijd participeren.

7.3. Gedma behoudt zich het recht voor om de wedstrijd te annuleren, stoppen, pauzeren of aan te passen als zij daartoe reden ziet.

7.4. Gedma accepteert geen verantwoordelijkheid voor errors, fouten, ongeautoriseerde toegang en veranderingen aan de website en de wedstrijdinzendingen.

7.5. Gedma is niet verantwoordelijk voor problemen die ontstaan door technische storingen, telefoonstoringen, netwerkstoringen, problemen bij/met servers en providers, computer apparatuur, software of e-mail of een combinatie van al die factoren. Daarnaast is Gedma ook niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computer of die van iemand anders naar aanleiding van deelname.

7.6. In het geval waarin een deelnemer of een andere partij probeert schade toe te brengen aan de website of op andere wijze probeert het bedrijf of de wedstrijd te ondermijnen, behoudt Gedma zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen deze persoon of partij.

7.7. In het algemeen zullen de deelnemers de Organisatoren van deze wedstrijd de garantie geven dat ze geen enkele aanspraak, actie of claim die er zou kunnen optreden, onder welke hoedanigheid dan ook zullen uitoefenen, als derden ter gelegenheid van de uitoefening van de toegewezen rechten en meer in het algemeen ten aanzien van alle garanties en verbintenissen.

8. Verantwoordelijkheden en Rechten

8.1. De Gebruiker is de enige verantwoordelijke voor zijn bijdragen en de Organiserende Vennootschap kan niet verantwoordelijk gesteld worden in geval de bijdragen niet conform zijn aan vereisten zoals gestipuleerd in artikel 2 of in geval ze aanleiding kunnen zijn voor een klacht van derden.

8.2. In het geval van een klacht van derden, wat ook de aard hiervan is, zullen enkel de Deelnemers ter verantwoording worden geroepen.

8.3. De Organisatoren :

•Behouden zich het recht voor om de prijzen te wijzigen, te verdagen, te verminderen en te limiteren of om het spel te annuleren in geval van overmacht zoals bepaald door de wetgeving. Men zal bijgevolg ook geen recht kunnen doen gelden op hun verantwoordelijkheid.

•Brengen ter kennis dat, rekening houdend met het eigen van het Internet, zoals de vrije inzameling van de verspreide informatie en de praktische onmogelijkheid om het gebruik hiervan door derden te controleren, zij niet verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor welk verkeerd of frauduleus gebruik van deze inlichtingen dan ook.

•Niet verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor het frauduleus gebruik van het aansluitingsrecht noch van de toewijzing van een prijs van een Deelnemer.

•Wijzen elke verantwoordelijkheid van de hand in geval van slecht functioneren van het Internet, van de telefonische verbindingen en van het ontvangsttoestel, die het goede verloop van het spel stoort. Bovendien, kunnen zij in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden bij verzendingsproblemen of bij het verloren gaan van briefwisseling zowel elektronisch als via de post.

•Wijzen elke verantwoordelijkheid van de hand in geval van technisch mankement, anomalieën, materieel of via software van welke aard dan ook ( virus, bug,…) die door het gebruikerssysteem van de Deelnemer veroorzaakt wordt, aan zijn informatica uitrusting en aan de data die erin opgeslagen zitten, en aan de gevolgen die eruit kunnen voortspruiten voor zijn persoonlijke, professionele of commerciële activiteiten.

•Wijzen elke verantwoordelijkheid van de hand voor de eventuele recuperatie en schade toegebracht aan de werken.

•Kunnen, op elk ogenblik, en dit omwille van technische redenen, en om onderhoudsactiviteiten te verrichten, de toegang tot de Pagina en tot het Spel dat er op staat, onderbreken. 8.4. De Organisatoren zullen in geen enkel geval verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor deze onderbrekingen en de gevolgen ervan. Er zal geen enkele schadeloosstelling kunnen geëist worden van deze managers.

9. Uitsluitingsvoorwaarden

De deelname aan deze spelen houden de volledige en gehele aanvaarding van de in dit reglement vermelde modaliteiten in, zonder enig voorbehoud of voorafgaande voorwaarde van de Deelnemer. Het niet naleven van dit reglement heeft tot gevolg dat men wordt uitgesloten van de wedstrijd, de eenvoudige en totale nietig verklaring van de deelname en van de toewijzing van de prijzen. Het is melding waardig dat een winnaar alleen twee keer kan winnen bij een van onze wedstrijden.

10. Overige

10.1. Deze wedstrijd en de regels omtrent deze wedstrijd zijn in overeenstemming met de Nederlandse & Belgische wet.

10.2. Iedere discussie die mogelijk ontstaat in relatie tot deze wedstrijd of de regels van de wedstrijd dienen ingediend te worden bij de rechtbank in Amsterdam, Nederland.

10.3. De koppen in dit document zijn toegevoegd om de leesbaarheid en duidelijkheid te vergroten maar zijn geen officieel onderdeel van de wedstrijdregels.

Team Gedma

email: contact@gedma.be

website: gedma.be